strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
| Okablowanie Strukturalne |

Okablowanie strukturalne, to innymi s?owy sie? komputerowa LAN (Local Area Network) stworzona na potrzeby przysy?ania danych, obrazu, d?wi?ku itp.

W sieciach komputerowych LAN najwi?ksz? popularno?? zyska?y sieci Ethernet o topologii gwiazdy. Ethernet zosta? opracowany w o?rodku Xerox i og?oszony publicznie w roku 1976. Specyfika sieci Ethernet zosta?a opisana w standardzie IEEE 802. Sieci strukturalne odwo?uj? si? do standardów sieci Ethernet jednak?e nimi nie s?. Jako medium przy budowie okablowanie strukturalnego wykorzystuje si? g?ównie kable miedziane (skr?tka komputerowa) oraz ?wiat?owody.

 

Elementy okablowania strukturalnego:

  • okablowanie poziome - najcz??ciej s? to po??czenia w gwiazd?. Punkt dystrybucyjny po??czony torami transmisyjnymi z gniazdami abonenckimi (przewa?nie z PEL - punkt elektryczno logiczny). Do tego typu okablowania wykorzystuje si? skr?tk? komputerow? i gniazda RJ-45 z uwagi na wszechobecne zastosowanie.
  • okablowanie pionowe - najcz??ciej po??czenia punktów dystrybucyjnych na ró?nych poziomach budynku ze sob?. Okablowanie pionowe wykonuje si? najcz??ciej z wykorzystaniem ?wiat?owodów.
  • punkt dystrybucyjny - to punkt centralny sieci o topologii gwiazdy. Tor transmisyjny w punkcie dystrybucyjnym zako?czony jest panelem krosuj?cym (patch panel),
  • punkty abonenckie - to punkty zako?czenia toru transmisyjnego w miejscach klienckich. Punkty abonenckie zako?czone s? gniazdami RJ-45,

Obecnie w wi?kszo?ci przypadków wykonuje si? okablowanie minimum w klasie E (kategoria 6), która pozwala na realizacj? us?ug w pa?mie cz?stotliwo?ci do 250MHz.
System okablowania strukturalnego pozwala zaoszcz?dzi? fundusze i skróci? czas na wdro?enie nowych rozwi?za? technicznych w budynku. Dobrze zaprojektowane okablowanie pozwala zrealizowa? funkcje:
- sieci komputerowej
- sieci telekomunikacyjnej
- telewizji przemys?owej CCTV
- instalacji alarmowych
- instalacji inteligentnego sterowania rz?dzeniami
- instalacji inteligentnego budynku

Podczas wykonywania instalacji okablowania strukturalnego, nale?y zwróci? szczególn? uwag? na jako?? u?ytych elementów okablowania. Zaleca si? stosowanie elementów renomowanych producentów, którzy dodatkowo w wi?kszo?ci przypadków udzielaj? gwarancji systemowej na okresy powy?ej 10 lat. Warunki gwarancji zale?ne s? od producenta. Po spe?nieniu wymaganych warunków, u?ytkownik okablowania dostaje certyfikat oraz gwarancj? na niezmienno?? parametrów sieci.

CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.