strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
| normy |

W naszym kraju obowi?zuj? przede wszystkim normy pochodz?ce od Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PN-EN). Podczas projektu oraz wykonania i testowania musimy opiera? si? równie? o normy wydane przez International Organization for Standardization (ISO/IEC) oraz Building Telecommunications Wiring Standards (TIA/EIA).

Podstawow? norm? projektow? jest norma PN-EN 50173 (Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego):

PN-EN 50173-1 - Cze?? 1, Wymagania ogólne.

PN-EN 50173-2 - Cze?? 2, Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50173-3 - Cze?? 3, Zabudowania przemys?owe.

PN-EN 50173-4 - Cze?? 4, Zabudowania mieszkalne.

PN-EN 50173-5 - Cze?? 5, O?rodki obliczeniowe.

Podstawow? norm? dotycz?c? wykonywania instalacji jest norma PN-EN 50174 (Instalacja okablowania):

PN-EN 50174-1 - Cz??? 1, Specyfikacja i zapewnienie jako?ci.

PN-EN 50174-2 - Cz??? 2, Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn?trz.

PN-EN 50174-3 - Cz??? 3, Planowanie i wykonawstwo instalacji na zwen?trz.

Pozosta?e normy projektowe, instalatorskie i testowe, pozosta?ych komitetów normalizacyjnych i standaryzacyjnych:

ISO/IEC 11801 - Generic cabling for customer premises (Pomieszczenia biurowe)

ISO/IEC 24702 - Generic cabling - Industrial premises (Zabudowania przemys?owe)

ISO/IEC 15018 - Generic cabling for homes (Zabudowania mieszkalne)

 

EIA/TIA 568 pierwsze wydania (1991r.), b?d?ce podstaw? zestawu norm telekomunikacyjnych

EIA/TIA 568A - (Commercial Building Wiring Standard) norma dla okablowania strukturalnego wydana w 1995r.

EIA/TIA 568B - (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard) zestaw norm dla okablowania telekomunikacyjnego budynków komercyjnych, wydane w 2001r. Norma sk?ada si? trzech podstawowych cz??ci:
TIA/EIA-568-B.1 – wymagania ogólne. Podstawowe informacje dotycz?ce projektowania okablowania, podsystemów wchodz?cych w sk?ad, dopuszczalnych odleg?o?ci itp.
TIA/EIA-568-B.2 – dok?adna specyfikacja parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e tj. kabla, z??czy itp.
TIA/EIA-568-B.3 – informacje na temat komponentów ?wiat?owodowych.

TIA/EIA-568C - najnowsz norma, wydana w 2014r. Definiuje architektur? systemu hierarchicznego.

 

Normy okre?laj?ce parametry okablowania strukturalnego przypisuj? im odpowiednie klasy i kategorie. ategoria dotyczy jedynie okablowania, a klasa okre?la wymagania dla ca?ego toru transmisyjnego.

Podzia? na klasy:

Klasa A - realizacja us?ug telefonicznych z pasmem cz?stotliwo?ci do 100kHZ,

Klasa B - realizacja us?ug telefonicznych lub terminalowych z pasmem cz?stotliwo?ci do 1 MHz,

Klasa C (kategoria 3) - realizacja podstawowych us?ug sieci LAN z pasmem cz?stotliwo?ci do 16MHz,

Klasa D (kategoria 5) - realizacja us?ug szybkich sieci LAN z pasmem cz?stotliwo?ci do 100MHz,

Klasa De (kategoria 5e) - rozszerzenie dla klasy D definiuj?ce bardzie restrykcyjne wymagania,

Klasa E (kategoria 6) - realizacja us?ug w pa?mie cz?stotliwo?ci do 250 MHz,

Klasa EA (kategoria 6A) - rozszerzenie klasy E dla pasma cz?stotliwo?ci do 500MHz (dodatek FDPAM 1.1 do ISO/IEC11801:2002),

Klasa F (kategoria 7) - realizacja us?ug w pa?mie cz?stotliwo?ci do 600MHz,

Klasa FA (kategoria 7A) - rozszerzenie klasy F dla pasma cz?stotliwo?ci do 1000MHz (dodatek FDPAM 1.1 do ISO/IEC11801:2002).

CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.