strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
| Program gwarancyjny Telegärtner |

 

 1. Gwarancja na system i aplikacje
  System Okablowania Strukturalnego Telegärtner firmy Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Lerchenstr. 35, 71144 Steinenbronn umo?liwia tworzenie sieci o okre?lonej kategorii wed?ug obowi?zuj?cych i aktualnych norm (np. ISO/IEC 11801, EN 50173). Linie pomiarowe sieci b?d? spe?nia?y parametry zgodnie ze specyfikowana kategori? przez 25 lat pod warunkiem ich prawid?owego monta?u i eksploatacji.
  Gwarancje Systemow? wydaje si? na podstawie dostarczonej dokumentacji powykonawczej z wykonanymi pomiarami miernikiem dynamicznym z wa?n? homologacj? na dzie? wykonywania pomiarów. Ponadto Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego Telegärtner b?dzie wolny od wad, uniemo?liwiaj?cych transmisj? sygna?ów zgodnych z okre?lonymi protoko?ami i aplikacjami sieciowymi. Protoko?y te i aplikacje s? opisane i znormalizowane przez komitety normalizacyjne i zatwierdzone w oparciu o odpowiednie obowi?zuj?ce normy.
 2. Gwarancja na produkty.
  Wszystkie komponenty Systemu Okablowania Strukturalnego Telegärtner firmy Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Lerchenstr. 35, 71144 Steinenbronn jakie zosta?y u?yte w instalacji, obj?tej certyfikacj? wed?ug procedury certyfikacyjnej Telegärtner posiadaj? 2 letni? gwarancj?.

 

 

Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.

 

Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:

 • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),
 • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,
 • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,
 • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,
 • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.