strona g?ówna | Okablowanie Strukturalne | normy | projekt | cennik | kontakt
OkablowanieStrukturalneSieci - internetowy system zapytań ofertowych
11-12 wrzesie? 2014 - Spotkanie Projektantów Instalacji Niskopr?dowych
2014-07-23

Ide? Spotka? od 12 lat jest tworzenie komfortowych warunków do wymiany wiedzy, do?wiadcze? i kontaktów pomi?dzy producentami, dystrybutorami, a projektantami, ekspertami i mediami bran?owymi.

Podczas Spotka? prezentowana jest oferta kluczowych polskich i zagranicznych dostawców produktów i us?ug w bran?y. Partnerzy Spotka? prezentuj? rozwi?zania podczas paneli merytorycznych i sesji dyskusyjnych. Panele eksperckie z udzia?em specjalistów z rynku wzbudzaj? burzliwe dyskusje. Spotkaniom towarzyszy tak?e cz??? wystawiennicza. Uczestnicy odwiedzaj?c stoiska mog? przetestowa? mo?liwo?ci prezentowanego sprz?tu oraz zapozna? si? z jego funkcjonalno?ciami.

Presti?owe i liczne grono zainteresowanych wspó?prac? stron, zebranych podczas jednego wydarzenia, tworzy unikaln? okazj? do wymiany do?wiadczenia i kontaktów. Spotkania sprzyjaj? wzmocnieniu relacji biznesowych oraz pog??bieniu wspó?pracy mi?dzy dostawcami, producentami a projektantami i instalatorami. Atmosfera spotka? sprzyja nawi?zaniu warto?ciowych kontaktów oraz prowadzeniu dyskusji, dzi?ki którym powstaj? nowe projekty i inicjatywy.

Wi?cej informacji oraz forumarz zgoszeniowy na stronie Oryganizatora.

 

 

Informacje zaczerpni?te ze strony Oryganizatora: http://spin.lockus.pl

Admin
następny >>>
CERTYFIKOWANY INSTALATOR
Jeste?my certyfikowanym instalatorem firmy Telegartner, nasze instalacje uzyskuj? 25-letni? gwarancj? producenta (szczegó?y)
- okablowanie strukturalne
- sieci teleinformatyczne
- inteligentne instalacje
- systemy sygnalizacji po?arowej


P.P.H.U. "Digma"
NIP 727-230-20-03
REGON 472350800
94-101 ?ód?
wol. ?ódzkie

BOK pon-pt: 10-15
tel. 42 942-00-90
mail: biuro@digma.pl


Zapraszamy na nasze strony:
www.digma.pl
www.telegartner.sklep.pl
www.okablowaniestrukturalnesieci.pl
www.systemysygnalizacjipozarowej.pl
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Administrator nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie. Zamieszczone informacje mog? by? ju? nieaktualne i nie nale?y ich traktowa? jako udzielania rady i rekomendacji.
strona g?ówna
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.